Serviciile Instituției

Biroul Managementul Resurselor Umane si Supravegherea Asigurarilor

Șef birou: Drăghici Liliana
Adresa: Str. Dorobanţilor nr. 4
Telefon: +40 268 474440 int. 230
Fax: +40 268 410540
Email: resurse.umane@dfbv.ro

Descriere activitate:

 • emite note interne pentru eficientizarea activitatii institutiei
 • emite decizii ale Directorului
 • intocmeste pontajul lunar in vederea stabilirii drepturilor salariale lunare
 • urmareste si tine evidenta orelor  efectuate si a orelor suplimentare ale salariatilor
 • tine evidenta declaratiilor de avere si de interese si respecta procedura legala
 • tine evidenta si inregistreaza toate modificarile in registrul de evidenta al salariatilor
 • intocmeste dosarul profesional al fiecarui angajat conform procedurilor legale
 • elaboreaza proiecte de hotarare si expunere de motive in vederea aprobarii organigramei si a statului de functii prin Hotarare a Consiliului Local;
 • asigura completarea la zi si gestionarea carnetelor de munca ale salariatilor din institutie;
 • intocmeste lucrarile pentru numirea în functii publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, transferarea, detasarea, schimbarea locului de munca si desfacerea contractelor de munca, pentru personalul din institutie;
 • asigura participarea la cursurile de perfectionare profesionala a personalului;
 • elaboreaza Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Fiscale Brasov si intocmeste acte aditionale atunci cand apar modificari;
 • asigura indeplinirea legalitatii de numire, revocare, destituire din functie a personalului salariat;
 • elaboreaza actele in vederea organizarii concursurilor pentru posturile vacante prevazute si aprobate in statul de functii, propune promovarea si avansarea personalului care indeplineste cerintele prevazute de lege;
 • asigura gestionarea fiselor de post si a fiselor/rapoartelor de evaluare pentru personalul institutiei.
 • tine evidenta si calculeaza concediile medicale, concediile fara plata si concediile de odihna si urmareste pentru fiecare persoana incadrarea in termenele stabilite de lege;  
 • anual întocmeste lucrarile privind numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa, în raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul institutiei si le prezinta pentru aprobare;
 • asigura planificarea si efectuarea concediilor de odihna pentru institutie;
 • elibereaza adeverinte, copii ale carnetelor de munca, alte acte de la dosarul de personal, in baza solicitarii scrise ale  salariatilor ;
 • rezolvă in termenul prevazut de lege cererile venite din partea salariatilor şi le tratează nediscriminatoriu.
 • asigura întocmirea si eliberarea legitimatiilor de serviciu si de control pentru personalul din institutie;
 • intocmeste rapoarte catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ministerul Finantelor Publice, Primarie, Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov.
 • asigura primirea, inregistrarea si expedierea documentelor din cadrul compartimentului, precum si respectarea prevederilor legale privind circuitul documentelor speciale;
 • colaboreaza cu serviciile  din cadrul institutiei implicate in vederea elaborarii unor lucrari;
 • asigura constituirea unei baze de date referitoare la functiile publice si functionarii publici din institutie;
 • intocmeste si actualizeaza registrul electronic al salariatilor, pentru personalul contractual;
 • convoaca Comisia de Disciplina ori de cate ori exista sesizari de competenta acestei comisii ;
 • gestioneaza fisele postului pentru fiecare angajat al institutiei.
 •  
Biroul Sinteza, Analiza si Registratura

Șef birou: Vişinovschi Ionela Loredana
Adresa: str. Dorobantilor nr.4, cam. 1, 2 si 14
Telefon: 0268 474440 int.119
Fax: +40 268 410540
Email: loredana.visinovschi@dfbv.ro

Descriere activitate:

 1. Primire, înregistrare şi repartizare de documente, inclusiv petiţia, depuse de contribuabili persoane fizice şi juridice, atât la sediul Directiei Fiscale Brasov din str. Dorobantilor nr.4 cât si la Agenţia Fiscală nr.2 din Brasov, str.Turnului nr.5
 2. Relaţii cu publicul
 3. Eliberare certificate de atestare fiscală – persoane fizice, la sediul Direcţiei Fiscale Braşov din str. Dorobanţilor nr.4 cât şi la Agenţia Fiscală nr. 2 din Braşov, str. Turnului nr.5.
 4. Expedierea corespondenţei Direcţiei Fiscale Braşov
 5. Gestionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov

Servicii oferite:

 • Primirea, înregistrarea şi repartizarea către compartimentele de activitate ale Direcţiei Fiscale Braşov a tuturor documentelor, inclusiv petiţia, depuse de contribuabili – persoane fizice si juridice.
 • Informarea contribuabilor numai dupa identificarea cu actul de identitate în original, privind:
  • starea documentelor din registratură
  • formulare necesare, conform solicitării contribuabilului
  • acte necesare a fi anexate solicitarii şi forma lor de prezentare, conform legii
  • îndrumă contribuabilii către compartimentele de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţa structurii de asistenţă
  • îndrumă contribuabilii către instituţia competentă atunci când problema este de competenţa altei instituţii
  • informare debit, patrimoniu, termene de plată
Biroul Soluționarea Contestațiilor și Contencios Administrativ

Șef birou: Vasilache Alina-Constanța
Adresa: Str. Dorobanților nr. 4 etaj II – cam. 21, etaj III – cam. 27, cam. 32 și  cladire veche – cam.36
Telefon: +40 268 474440 int. 110, int. 131
Mobil: 0726 367066
Fax: +40 268 410540
Email: alina.vasilache.bpi@dfbv.ro

Descriere activitate:

 1. Soluţionarea în termen a contestaţiilor introduse pe cale administrativă împotriva actelor administrativ-fiscale de către persoane fizice şi persoane juridice;
 2. Reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată la toate gradele de jurisdicţie.
 3. Înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității
 4. Formularea acțiunii privind constatarea nulității absolute a actelor translative de proprietate ale persoanelor fizice/juridice, care au debite restante la data tranzacției.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:

Legislație primară

 • Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 • Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscal, actualizată;
 • Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;
 • Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, actualizată;
 • Legea nr.287/17.07.2009 privind Codul Civil, actualizată;

Legislaţie secundară

 • Constituţia României republicată;
 • Legea nr.135/01.07.2010 privind Codul de procedură penală, actualizată;
 • Legea nr.85/25.06.2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată;
 • Legea nr.188/08.12.1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 • Ordonanţa de urgenţă nr.77/03.12.2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, actualizată
 • OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale.

 

 1. Soluţionarea în termen a contestaţiilor introduse pe cale administrativă împotriva actelor administrativ-fiscale de către persoane fizice şi persoane juridice;

Scop: emiterea deciziilor de soluţionare a contestaţiilor formulate de contribuabili persoane juridice sau persoane fizice, după caz, împotriva actelor administrativ fiscale emise de organele (serviciile/compartimentele) cu atribuţii în acest sens, din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov

În conformitate cu prevederile art. 268 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, actualizată, se poate formula contestație “… împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale“.

În ceea ce privește forma și conținutul contestației, precizăm că acestea sunt detaliate în cuprinsul art. 269 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, astfel:

 • 269 alin.(1) : “Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
  a) datele de identificare ale contestatorului;
  b) obiectul contestaţiei;
  c) motivele de fapt şi de drept;
  d) dovezile pe care se întemeiază;
  e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.”

Facem mențiunea că potrivit prevederilor art. 270 alin.(1) din cuprinsul aceluiași act normativ menționat anterior, termenul de depunere a contestației este de “… 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii.“

În ceea ce privește persoanele împuternicite în relația cu organul fiscal, precizăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată:

Art. 18 alin.(1): “ În relațiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conținutul și limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să își îndeplinească personal obligațiile prevăzute de legislația fiscal, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin.(2).

Art. 18 alin.(2): Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează față de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată.“

Documentul emis în procedura de soluționare a contestației în coformitate cu prevederile art. 273 și art. 274 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, îl reprezintă decizia de soluționare, ce urmează a fi comunicată contribuabilului contestator prin intermediul căilor de comunicare enumerate în art.47 din cuprinsul aceluiași act normativ menționat anterior.

Documente necesare:

 • contestația formulată în scris împreună cu documentele pe care se întemeiază aceasta
 1. Reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată la toate gradele de jurisdicţie;

Scop: asigurarea reprezentării în faţa instanţelor de judecată ca urmare a cererilor de chemare în judecată promovate în instanţă, potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ actualizată, de către contribuabili persoane fizice şi persoane juridice împotriva Direcţiei Fiscale Braşov, ca urmare a emiterii actelor administrativ fiscale de către aceasta

În conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată, “Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns la termenul prevăzut la art.2 alin. (1) lit.h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.“

Documente întocmite:

 • Declarare recurs, contestație în anulare sau revizuire
 • Intâmpinare;
 • Probatorii;
 • Răspunsuri la interogatorii;
 • Obiecțiuni la rapoartele de expertiză;
 • Concluzii scrise;
 • Note de ședință;
 • Puncte de vedere;
 • Cereri de chemare în garanție;
 • Cereri de intervenție;
 • Cereri reconvenționale
 1. Înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității

Scop: Promovarea în instanță a acțiunilor privind înlocuirea amenzilor contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unor activități în folosul comunității, prin:

 • asigurarea documentației adecvate pentru formularea și pentru dovedirea celor susținute prin cererea de chemare în judecată;
 • asigurarea reprezentării în fața instanțelor de judecată
 1. Constatarea nulității absolute a actelor translative de proprietate ale persoanelor fizice/juridice, care au debite restante la data tranzacției, care să conțină următoarele detalii:

Scop: Procedura reglementează activitatea de promovare în instanță a acțiunilor privind constatarea nulității absolute a actelor translative de proprietate ale persoanelor fizice/juridice, care au debite restante la data tranzacției, conform art. 159 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 – Codul de Procedură Fiscală.

Procedura are ca principal scop:

 • întocmirea cererii de chemare în judecată;
 • asigurarea documentației adecvate pentru formularea și pentru dovedirea celor susținute prin cererea de chemare în judecată;
 • asigurarea reprezentării în fața instanțelor de judecată;

 

Compartiment Contracte Administrative

Șef compartiment: Albuleţ Roxana Maria
Adresa: Str. Dorobanţilor nr. 4. camera 34
Telefon: +40 268 474440 int. 110, int. 124
Fax: +40 268 410540
Email: roxana.albulet@dfbv.ro

Descriere activitate:

Conform competenţelor activitatea exercitată în cadrul Compartimentului Contracte Administrative se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice, în principal a următoarelor acte normative:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice;
2. Hotărârea nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
3. Legea nr. 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificarile si completarile ulterioare;
9.Ordinul 314 / 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
10.Ordinul 302 / 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
11. Ordinul 313 / 2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
12. Ordinul 509 / 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie
13. Site-ul www.anap.ro
14. OG. nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
15. Legea 82/1991 privind legea contabilităţii (*republicată*);
16. Ordin nr.2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;
17. Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
18. Hotărârea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
19. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 428/2007 pentru aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului;
20. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice;
21. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice (actualizată);
22. Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (nr.472429/2010);
23. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă
24. Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
25. Hotărârea nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
26. Legea nr.307 / 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor
27. Ordinul nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
28. Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă
29. Ordonanţă nr. 22 din 20 august 2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
30. Hotărâre nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
31. Legea nr.333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
32. Ordonanţa nr.92 / 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi actualizată

Serviciul Financiar Contabilitate

Șef serviciu: Bulubenchi Laura Marinela 
Adresa: Str. Dorobanţilor nr. 4., etaj III camera 30
Telefon: +40 268 474440 int. 110, int. 130
Fax: +40 268 410540
Email:laura.bulubenchi@dfbv.ro

Descriere activitate:

 • Inregistrari contabile privind contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor,
 • Operatiuni de vizare referate si intocmire decizii pentru compensari si restituiri,
 • Operatii de incasare taxe si impozite locale prin casieriile de la sediu si Agentii fiscale.

Alte informaţii publice:

Plata amenzilor se realizează în baza prezentării la ghişeu a procesului verbal de constatare a contravenţiei, dovada cu data ridicării de la poştă a documentului transmis de organul constatator şi copie BI sau CI pentru cod numeric personal.

La restituirile care se efectuează în numerar prin casieria D.F.Bv persoanele fizice trebuie să se prezinte personal, cu documentele care să ateste identitatea, sau împuterniciţii acestora cu procură în original sau copie legalizată la notar în original.

Servicii oferite:

 • Încasări în numerar și prin card ale impozitelor şi taxelor locale la persoane fizice şi juridice.
 • Încasări taxă parcare.
 • Efectuarea de restituiri la cererea contribuabilului a sumelor plătite sau încasate fără a fi datorate.
Serviciul Juridic

Șef serviciu: Puia Sorin Daniel 
Adresa: str. Dorobantilor nr.4 etaj III, cam. 25
Telefon: +40 268 474440 int.217, 122
Fax: +40 268 410540
Mobil: 0726 367062
Email:sorin.puia@dfbv.ro

Descriere activitate:

 • asigura reprezentare juridica a institutiei in raporturile cu persoanele fizice si juridice la instantele judecatoresti,
 • acorda consultanta juridica celorlalte compartimente din cadrul institutiei,
 • vizeaza legalitatea documentelor intocmite in cadrul institutiei,
 • asigura asistenta juridica in cauzele care au ca obiect Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
 • răspunde la sesizările cetăţenilor ce vizează aspecte juridice
Serviciul Stabilire Impozite, Taxe si Alte Venituri Persoane Fizice

Șef serviciu: Chelariu Anca Dana
Adresa: Str. Dorobanţilor nr. 4, parter , cam. 35,36,37,38 si etaj I, cam 11
Telefon: +40 268 474440 int. 116
Fax: +40 268 410540
Mobil: 0726367056
Email: dirfiscala@dfbv.ro

Descriere activitate:

1.Stabilește impozitul/ taxa și obligațiile de plată accesorii în cazul clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport datorate de către contribuabilii persoane fizice conform prevederilor legale în vigoare;

2.Soluţionează declaraţiile fiscale şi cererile privind înregistrarea în evidenţa fiscală a clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport proprietatea persoanelor fizice şi emite deciziile de impunere;

3.Gestionează dosarele fiscale privind clădirile, terenurile şi mijloacele de transport;

4.Demarează procedura de compensare sau restituire a creanțelor fiscale;

5.Întocmește referatele de scutire de la plata impozitelor și taxelor locale în cazul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative depuse de contribuabili;

6.Soluţionează declaraţiile fiscale privind stabilirea impozitului pe spectacole, a taxei salvamont, a taxei de reclamă și publicitate și a taxei speciale de promovare turistică a Municipiului Brașov

7.Gestioneaza contractele de concesiune, închiriere încheiate între Municipiul Brașov și persoane fizice

8.Soluţionează cererile contribuabililor persoane fizice cu referire la clarificarea situației fiscale a aceatora;

9.Soluţionează cererile privind transferul dosarelor fiscale pentru mijloacele de transport în alte localităţi în funcție de domiciliul contribuabililor;

10.Verifică cererile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi întocmește certificatele de atestare fiscală, conform prevederilor legale;

11.Asigură zilnic asistență fiscală contribuabililor persoane fizice , în timpul programului cu publicul din cadrul Centrului pentru Informaţii Cetăţeni;

12.Asigură zilnic activitate de ghişeu pentru înscrierea/radierea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport;

Serviciul Stabilire impozite, Taxe, alte venituri Persoane Juridice si Control Fiscal

Șef serviciu: Gabor Mihaela
Adresa: Str. Dorobanţilor nr. 4, parter , cam. 35,36,37,38 si etaj III, cam. 29
Telefon: +40 268 474440 int. 177, 173, 175  105, 128, 129
Fax: +40 268 410540
Mobil: 0726367065
Email: mihaela.gabor@dfbv.ro


Descriere activitate:

 • Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilii persoane juridice – impozit cladiri, impozit teren, impozit asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate si pentru firma instalata la locul exercitarii activitatii, taxe hotelire si taxe salvamont
 • Evidenta veniturilor din inchirieri si concesiuni.
 • Inspecţii fiscale având ca obiect obligaţiile  fiscale datorate bugetului local al Municipiului Braşov

Servicii oferite:

 • Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilii persoane juridice – impozit cladiri, impozit teren, impozit asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate si pentru firma instalata la locul exercitarii activitatii, taxe hotelire si taxe salvamont
 • Evidenta veniturilor din inchirieri si concesiuni.
 • Inspecţii fiscale având ca obiect obligaţiile  fiscale datorate bugetului local al Municipiului Braşov
Serviciul Tehnologia Informatiei

Șef serviciu: Fabich Izabela 
Adresa: Str. Dorobanţilor nr. 4, etaj I, cam. 6 si 7
Telefon: +40 268 474440 int. 111, int. 222
Fax: +40 268 410540
Mobil: 0726367065
Email: izabela.fabich@dfbv.ro

Descriere activitate:

Misiune:

Asigurarea unei infrastructuri informaţionale performante capabilă să susţină:

 • Dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul:

                         – evitării duplicării datelor

                         – creşterii acurateţei informaţiei

                         – automatizării proceselor

 • Servicii moderne la dispoziţia cetăţeanului
 • Eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciilor din Direcia Fiscală, prin proiectarea şi realizarea de programe specifice activităţii lor
 • Realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale

Scop:

Optimizarea activităţilor cu îmbunătăţirea timpului de răspuns şi a calităţii  bazându-se pe:

 • colectarea inteligentă a informaţiilor şi generarea bazelor de date, prin software adecvat şi punându-le la dispoziţia beneficiarilor prin  reţeaua de calculatoare
 • prelucrarea acestor informaţii după necesităţi
 • regăsirea lor rapidă şi ordonarea informaţiilor după criterii diverse, fie în scopul servirii rapide a cetăţeanului, fie în scopul măririi acurateţei de lucru şi a eficienţei

Activităţi realizate de Serviciul Tehnologia Informaţiei  

  1. Administrarea şi întreţinerea  reţelei locale de calculatoare în vederea funcţionării la parametri normali, prin :
   • Întreţinerea, diagnosticarea şi repararea echipamentelor hardware
   • Administrarea reţelei – utilizatori, parole de acces, întreţinere/testare servere şi baze de date, update antivirus, update  sisteme de operare, etc.
   • Urmărirea contractelor în derulare pentru serviciile de tehnică informatică
   • Inventarierea anuală a tehnicii de calcul din cadrul instituţiei
   • Asigurarea zilnică cu consumabile de tehnică informatică
  2. Administrarea şi întreţinerea infrastructurii software şi de servicii electronice în vederea funcţionării la parametri normali, prin :
   • Administrarea aplicaţiilor informatice specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov, precum şi crearea de noi aplicaţii interne ;
   • Dezvoltarea, testarea şi implementarea de noi funcţionalităţi pentru aplicaţiile specifice Direcţiei Fiscale;
   • Implementarea modificărilor legislative ale Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală, dezvoltarea de noi servicii electronice;
   • Activităţi de operare şi verificare zilnică a plăţilor existente în extrasele din trezorerie, ordine de plată, mandate poştale, chitanţe de mâna – persoane fizice şi juridice, operarea restituirilor şi a compensărilor
   • Activităţi de control şi verificare zilnică în bazele de date, a încasărilor electronice efectuate de contribuabili prin portalurile brasovcity.ro şi www.ghiseul.ro, prin staţiile de plată SelfPay ;
   • Activităţi de verificare zilnică şi lunară a plăţilor prin casă / bancă, emiterea fişelor de cont şi a balanţei contabile pe venituri
   • Activităţi pregătitoare în vederea închiderii/deschiderii anului fiscal;
   • Asigurarea funcţionării zilnice a interoperabilităţilor cu alte baze de date (www.ghiseul.ro, Patrimven-ANAF, DRPCIV Braşov)
   • Administrarea permanentă a semnăturilor electronice aferente angjaţilor Direcţiei Fiscale Braşov (achiziţionarea, instalarea, asistenţă tehnică în utilizare)
   • Administrarea activităţii de scanare şi validarea documentelor scanate pentru transferul în arhiva electronică a datelor din cadrul Direcţiei Fiscale
   • Administrarea Sistemului de dirijare şi ordonare – instalat în casierii şi CIC pentru optimizarea operaţiunilor cu publicul, evitarea aglomerǎrilor şi diminuarea cozilor de aşteptare
   • Asigurarea funcţionării serviciilor electronice aferente Direcţiei Fiscale 24 h din 24, 7 zile din 7, prin:
   • Informarea si posibilitatea de a plăti on line prin Portalul Primăriei Braşov brasovcity.ro integrat cu portalul Direcţiei Fiscale www.dfbv.ro şi aplicaţia informaticǎ de impozite şi taxe SIMTAX
   • Informarea si posibilitatea de a plăti on line prin Portalului ghiseul.ro integrat cu aplicaţia informaticǎ de impozite şi taxe SIMTAX
   • Posibilitatea depunerii online a documentelor necesare impunerii impozitelor pe clădiri, teren, precum şi a cererilor de eliberare a certificatelor de atestare fiscală, prin portalul dfbv.ro integrat cu www.brasovcity.ro – servicii electronice
   • Posibilitatea programării on line pentru depunerea documentelor de către persoanele fizice prin portalul dfbv.ro
   • Transmiterea actelor fiscale emise din SIMTAX în conturile electronice ale cetăţenilor sau prin e-mail
   • Comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale emise de Direcţia Fiscalaşov pe portalul dfbv.ro
   • Activitatea de gestionare a poştei electronice: dirfiscala@dfbv.ro şi notari@dfbv.ro,
   • Activităţi de asistenţă tehnică telefonică în ceea ce priveşte crearea conturilor electronice şi a plăţilor electronice efectuate prin platformele brasovcity.ro şi www.ghiseul.ro
  3. Asigurarea securităţii sistemului informatic
   • Asigurarea securitatăţii software
   • Asigurarea securitatăţii hardware
   • Asigurarea securităţii fizice a echipamentelor IT (servere şi staţii de lucru)
   • Asigurarea securităţii comunicaţiilor de date
   • Asigurarea securităţii datelor şi a informaţiilor Direcţiei Fiscale prin salvarea datelor şi a bazelor de date: zilnic, săptămânal, lunar
  4. Activitati de gestionare tehnicǎ a protocoalelor încheiate între Direcţia Fiscală şi alte instituţii publice (Evidenţa Populaţiei, Inmatriculări AUTO, ANAF – Patrimven, ONRC, Camera Executorilor Judecătoreşti, Curtea de Appel, ANCPI, Camera Notarilor publici)
  5. Activităti cu privire la achiziţiile de bunuri şi servicii în domeniul IT- (centralizarea necesităţilor, note de fundamentare, caiete de sarcini, achiziţionarea şi derularea contractelor din domeniul IT)
Serviciul Urmarire si Executare Silita Persoane Fizice si Juridice

Șef serviciu: Corbeanu Cristina
Adresa: Str. Dorobanţilor nr. 4, parter , cam. 35,36,37,38 si etaj III, cam. 25,31, 33
Telefon: +40 268 474440 int 123
Fax: +40 268 410540
Mobil: 0726367068
Email: dirfiscala@dfbv.ro

Descriere activitate:

Serviciul Urmărire şi executare silită Persoane Fizice şi Juridice are ca obiect de activitate, urmărirea şi încasarea la bugetul local a impozitelor şi taxelor locale prevăzute la art.248 din Codul Fiscal, precum şi a amenzilor acordate de poliţia rutieră, poliţia comunitară, taxe instituite prin HCL.Formele de urmărire şi executarea silită încep după expirarea termenului de plată prin emiterea unei somaţii, conform art.145 din Codul de procedură fiscală, ce are la baza un titlu executoriu.

Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se încasează debitul, se continuă măsurile de executare silită prin înfiinţarea popririi după cum urmează:

 • pentru persoane juridice, asupra conturilor de disponibil atât în lei cât şi în valută ale agentului economic,conform art.149 din Codul de Procedură Fiscală
 • pentru persoane fizice,asupra conturilor de disponibil atât în lei cât şi îm valută,salariu,pensie sau orice alt tip de venit supus executării silite,conform dispoziţiilor legale în materie.

Dacă agentul economic nu are disponibil în contul bancar sau nu se încasează în totalitate debitul restant, se trece la executarea silită a bunurilor mobile sau imobile, prin aplicarea sechestrului. În cazul în care creanţa fiscală nu este încasată în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal de sechestru, conform art.152 din Codul de procedură fiscală, se va trece la evaluarea bunurilor sechestrate, în vederea valorificarii.

Valorificarea se poate face prin:

 • înţelegerea părţilor,
 • vânzare directă,
 • vânzare în regim de consignaţie a bunurilor mobile,
 • vânzare la licitatie,
 • dare în plată pentru bunuri imobile conform art.175 din Codul de procedură fiscală,
 • alte modalităţi admise de lege

Având în vedere dispoziţiile art.115 coroborat cu cele ale art.169 din O.G 92/2003,republicată,privind Codul de Procedură Fiscală,obligaţiile fiscale aflate în executare silită se sting în ordinea vechimii stabilită conform termenului scadent,întâi creanţa principală,apoi accesoriile acesteia.