Persoane Juridice

Formulare și acte necesare

Certificat de atestare fiscală

Formulare:

Acte necesare:

 • cerere – formular tipizat- ITL 012-model 2016;
 • Certificatul de înregistrare al societăţii (CUI)
 • Carte de identitate reprezentant / ȋmputernicit societate
 • Ȋmputernicire- ȋn original- dacă este cazul;
 • Balanţa de verificare încheiată la 31 decembrie a anului precedent

Clădiri și terenuri
Declarare imobil dobândit prin vânzare - cumpărare / donație

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Declarare imobil nou construit / consolidat / modernizat / amenajat

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Reevaluare clădire

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Scoatere din evidență imobil

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Stabilire destinație: rezidențială / nerezidențială

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Scutire de la plata impozitului / taxei pe clădiri și terenuri

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Demolare construicție

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Formulare:

Acte necesare:

 • Dobândire
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular
   tipizat- ITL 002/2016
  • Actul de dobândire a clădirii (in funcţie de modul de dobândire):
   • contract de vânzare-cumpărare / leasing/financiar/novaţie/cesiune;
   • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
   • act de donaţie;
   • act adjudecare;
   • proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de construire şi autorizaţia de construire.
  • În cazul în care în cuprinsul actului de dobândre nu este menţionată adresa imobilului se va prezenta o adeverinţă cu adresa stradală emisă de Primăria Braşov – Serviciul Amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane
  • Balanţa de verificare la data înregistrării în contabilitate a imobilului sau fişa contului 212”Construcţii”;
  • extras de carte funciară;
  • plan de situaţie / schiţa imobilului;
  • Certificatul de performanță energetică a clădirii
  • Certificatul de înregistrare al societăţii (CUI) ;
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
 • Înstrăinare
  • Adresă informare înstrăinare imobil clădire
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Actul de înstrăinare a imobilului/clădire (in funcţie de modul de înstrăinare):
   • contract de vânzare-cumpărare;
   • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
   • act de adjudecare / proces verbal de licitaţie
 • Evaluare
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular tipizat- ITL 002/2016
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original +CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat în cf. cu standardele de evaluare a bunurilor GEV 500, ȋnsoţit de recipisa BIF
 • Modernizare
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular tipizat- ITL 002/2016
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de modernizare şi autorizaţia de construire, dacă există
 • Demolare
  • Adresă informare demolare imobil clădire
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Autorizaţie de demolare
  • Proces verbal de demolare
  • Document contabil care atesta scoaterea din evidenta contabila a imobilului
 • Dezmembrare
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular tipizat- ITL 002/2016
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Actul de dezmembrare / dezlipire/ alipire / apartamentare / comasare
  • ȋn cazul dezmembrarilor/ dezlipirilor / apartamentarilor se va depune si anexa, care se regaseste pe site sub denumirea Model pt import cladire (EXCEL)
 • Stabilire pt persoane juridice rezidente in alt stat din UE
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular tipizat
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Anexa *1) la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri- persoane juridice- formular tipizat ITL 107. (*Formularele ITL107 si ITL 108 se completeaza doar de catre contribuabilii persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al U.E.)
  • Declaraţie pe proprie răspundere privind destinaţia clădirii:
   • rezidenţială (locuinţă) [_]; -comercială [_];-industrială [_]; -agricolă [_]; -altele [_]
  • Actul de dobândire al clădirii (in funcţie de modul de dobândire):
   • contract de vânzare-cumpărare;
   • factura fiscală;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
   • proces verbal de recepţie finală a lucrărilor, autorizaţia de contruire;
   • proces verbal de recepţie parţială a lucrărilor la expirarea
    valabilităţii autorizaţiei de contruire
   • act de donaţie.
  • Balanţa de verificare la data înregistrării în contabilitate a imobilului;
  • fişa mijloacelor fixe pentru construcţii;
  • extras de carte funciară;
  • plan de situaţie / schiţa imobilului;
  • Certificatul de înregistrare al societăţii;
  • Certificatul de performanţă energetică.

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri

Formulare:

Acte necesare:

 • Dobândire
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe teren – formular tipizatITL 004/2016
  • Pentru terenurile agricole în declaraţie se va completa şi tipul, volumul şi poziţia din Registrul Agricol (acestea se obţin de la Serviciul Cadastru Valorificare Registru Agricol şi Fond funciar- Primăria Braşov)
  • Actul de dobândire al terenului (in funcţie de modul de dobândire):
   • contract de vânzare-cumpărare / leasing/financiar/novaţie/cesiune;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
   • act de adjudecare.
   • act de donaţie.
  • În cazul în care în cuprinsul actului de dobândre nu este menţionată adresa imobilului se va prezenta o adeverinţă cu adresa stradală emisă de Primăria Braşov – Serviciul Amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane
  • extras de carte funciară.
  • Certificatul de înregistrare al societăţii ;
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
 • Înstrăinare
  • Adresă informare înstrăinare imobil
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Actul de înstrăinare a imobilului/clădire (in funcţie de modul de înstrăinare):
   • contract de vânzare-cumpărare;
   • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
   • act de adjudecare / proces verbal de licitaţie
 • Dezmembrare
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe teren – formular tipizat ITL 004/2016
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • ȋn cazul dezmembrarilor/ dezlipirilor / apartamentarilor se va depune si anexa, care se regaseste pe site sub denumirea – Model pt import teren (EXCEL)

Cerere pentru scutire impozit

PENTRU SCUTIRE IMPOZIT CLĂDIRI CU DESTINAŢIE MEDICALĂ CF. art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 Cod fiscal TREBUIE SA SE DEPUNĂ URMĂTOARELE:

 • CERERE DE SOLICITARE de scutire de la plata impozitului pe clădiri care sa cuprindă şi informaţii privind:
  • Suprafaţa construită desfăsurată totală (mp) şi valoarea totală impozabilă a clădirii
  • Suprafata construită desfăsurată şi valoarea ȋncăperilor/spaţiilor ȋn care se desfăşoară activitate economică. Valoarea va fi calculată proporţional sau stabilită printr-un raport de evaluare ȋntocmit de un evaluator autorizat.
 • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind desfăşurarea sau nedesfăşurarea de activităţi economice
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
  • AUTORIZAŢIA SANITARĂ cu ANEXA acesteia din care rezultă suprafeţele ȋncăperilor autorizate sanitar
  • CONTRACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII PENTRU CARE SE CERE SCUTIRE. Clădirea trebuie să aparțină unității sanitare private care
   depune cererea de scutire.
   • pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie nu este necesar ca proprietatea să aparţină solicitantului

Instrainare clădire

Acte necesare:

 • Adresă informare înstrăinare imobil clădire
 • Carte de identitate reprezentant societate
 • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
 • Actul de înstrăinare a imobilului/clădire (in funcţie de modul de înstrăinare):
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
  • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
  • act de adjudecare / proces verbal de licitaţie

IMPORTANT! NU SE SCOT DIN EVIDENŢELE FISCALE CLADIRILE PENTRU CARE NU S-AU ACHITAT DEBITELE PENTRU ȊNTREG ANUL FISCAL ȊN CARE S-A REALIZAT ȊNSTRĂINAREA.

Înstrăinare teren

Acte necesare:

 • Adresă informare înstrăinare imobil
 • Carte de identitate reprezentant societate
 • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
 • Actul de înstrăinare a imobilului/clădire (in funcţie de modul de înstrăinare):
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
  • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
  • act de adjudecare / proces verbal de licitaţie

IMPORTANT! NU SE SCOT DIN EVIDENŢELE FISCALE CLADIRILE PENTRU CARE NU S-AU ACHITAT DEBITELE PENTRU ȊNTREG ANUL FISCAL ȊN CARE S-A REALIZAT ȊNSTRĂINAREA.

Mijloace de transport
Compensare - Restituire
Contestație

În ceea ce privește forma și conținutul contestației, precizăm că acestea sunt detaliate în cuprinsul art. 269 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, astfel:

Art. 269 alin.(1) : “Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare ale contestatorului;
 • obiectul contestaţiei;
 • motivele de fapt şi de drept;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calităţii deîmputernicitalcontestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.”

Model împuternicire

Formulare:

Angajament de plată

Formulare:

Cerere privind comunicarea online a actelor
Cerere sistare poprire
Închiriere în regim hotelier

Taxe datorate pentru ÎNCHIRIEREA ÎN REGIM HOTELIER – taxa  promovare turistica  si taxa salvamont

 Conform art. 453 lit e) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu pct 5 alin (2) din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

     “Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidențiale

      Conform celor de mai sus aveți obligația să depuneți:

      1. Declarație pentru stabilire impozit clădiri cu destinaţie nerezidențială (Model 2016 – ITL 001 si Model 2016 – ITL 002) (aici:   PDF    WORD)se completează de către proprietarul imobilului

 1. Declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a mun. Brașov (aici:  PDF   WORD) – se completeaza pentru fiecare unitate/adresa de cazare
 • Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Braşov, se datorează de către contribuabilii persoane fizice sau juridice care prestează servicii de cazare pe raza municipiului Braşov şi Poiana Braşov. Cuantumul taxei  a fost stabilit prin hotărâri ale Consiliului Local Brașov ȋn temeiul art. 484 din  Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Termenul de depunere a declaraţiei precum si termenul de plată este 25 a lunii următoare
 • Declaraţiile se depun la sediul Direcţiei Fiscală Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro;
 • Plata se poate face direct la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov sau prin ordin de plată în contul RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Braşov, Beneficiar : Municipiul Braşov, CUI 4384206
 1. Declarație de impunere pentru taxa specială salvamont (aici:  PDF   WORD) – se completeaza pentru fiecare unitate/adresa de cazare
 • Taxa specială salvamont – salvare în munţi şi prevenirea accidentelor turistice se datorează de către contribuabilii persoane fizice sau juridice care prestează servicii de cazare pe raza municipiului Braşov şi Poiana Braşov. Cuantumul taxei a fost stabilit prin hotărâri ale Consiliului Local Brașov ȋn temeiul art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Termenul de depunere a declaraţiei precum si termenul de plată este 25 a lunii următoare ;
 • Declaraţiile se depun la sediul Direcţiei Fiscală Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro;
 • Plata se poate face direct la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov sau prin ordin de plată în contul RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Braşov, Beneficiar : Municipiul Braşov, CUI 4384206

Certificat de atestare fiscală

Formulare:

Acte necesare:

 • cerere – formular tipizat- ITL 012-model 2016;
 • Certificatul de înregistrare al societăţii (CUI)
 • Carte de identitate reprezentant / ȋmputernicit societate
 • Ȋmputernicire- ȋn original- dacă este cazul;
 • Balanţa de verificare încheiată la 31 decembrie a anului precedent

Clădiri și terenuri
Declarare imobil dobândit prin vânzare - cumpărare / donație

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Declarare imobil nou construit / consolidat / modernizat / amenajat

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Reevaluare clădire

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Scoatere din evidență imobil

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Stabilire destinație: rezidențială / nerezidențială

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Scutire de la plata impozitului / taxei pe clădiri și terenuri

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Demolare construicție

Formulare:

Acte necesare:
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de deces, copie si original;

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Formulare:

Acte necesare:

 • Dobândire
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular
   tipizat- ITL 002/2016
  • Actul de dobândire a clădirii (in funcţie de modul de dobândire):
   • contract de vânzare-cumpărare / leasing/financiar/novaţie/cesiune;
   • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
   • act de donaţie;
   • act adjudecare;
   • proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de construire şi autorizaţia de construire.
  • În cazul în care în cuprinsul actului de dobândre nu este menţionată adresa imobilului se va prezenta o adeverinţă cu adresa stradală emisă de Primăria Braşov – Serviciul Amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane
  • Balanţa de verificare la data înregistrării în contabilitate a imobilului sau fişa contului 212”Construcţii”;
  • extras de carte funciară;
  • plan de situaţie / schiţa imobilului;
  • Certificatul de performanță energetică a clădirii
  • Certificatul de înregistrare al societăţii (CUI) ;
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
 • Înstrăinare
  • Adresă informare înstrăinare imobil clădire
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Actul de înstrăinare a imobilului/clădire (in funcţie de modul de înstrăinare):
   • contract de vânzare-cumpărare;
   • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
   • act de adjudecare / proces verbal de licitaţie
 • Evaluare
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular tipizat- ITL 002/2016
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original +CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat în cf. cu standardele de evaluare a bunurilor GEV 500, ȋnsoţit de recipisa BIF
 • Modernizare
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular tipizat- ITL 002/2016
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de modernizare şi autorizaţia de construire, dacă există
 • Demolare
  • Adresă informare demolare imobil clădire
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Autorizaţie de demolare
  • Proces verbal de demolare
  • Document contabil care atesta scoaterea din evidenta contabila a imobilului
 • Dezmembrare
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular tipizat- ITL 002/2016
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Actul de dezmembrare / dezlipire/ alipire / apartamentare / comasare
  • ȋn cazul dezmembrarilor/ dezlipirilor / apartamentarilor se va depune si anexa, care se regaseste pe site sub denumirea Model pt import cladire (EXCEL)
 • Stabilire pt persoane juridice rezidente in alt stat din UE
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri – formular tipizat
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Anexa *1) la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri- persoane juridice- formular tipizat ITL 107. (*Formularele ITL107 si ITL 108 se completeaza doar de catre contribuabilii persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al U.E.)
  • Declaraţie pe proprie răspundere privind destinaţia clădirii:
   • rezidenţială (locuinţă) [_]; -comercială [_];-industrială [_]; -agricolă [_]; -altele [_]
  • Actul de dobândire al clădirii (in funcţie de modul de dobândire):
   • contract de vânzare-cumpărare;
   • factura fiscală;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
   • proces verbal de recepţie finală a lucrărilor, autorizaţia de contruire;
   • proces verbal de recepţie parţială a lucrărilor la expirarea
    valabilităţii autorizaţiei de contruire
   • act de donaţie.
  • Balanţa de verificare la data înregistrării în contabilitate a imobilului;
  • fişa mijloacelor fixe pentru construcţii;
  • extras de carte funciară;
  • plan de situaţie / schiţa imobilului;
  • Certificatul de înregistrare al societăţii;
  • Certificatul de performanţă energetică.

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri

Formulare:

Acte necesare:

 • Dobândire
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe teren – formular tipizatITL 004/2016
  • Pentru terenurile agricole în declaraţie se va completa şi tipul, volumul şi poziţia din Registrul Agricol (acestea se obţin de la Serviciul Cadastru Valorificare Registru Agricol şi Fond funciar- Primăria Braşov)
  • Actul de dobândire al terenului (in funcţie de modul de dobândire):
   • contract de vânzare-cumpărare / leasing/financiar/novaţie/cesiune;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
   • act de adjudecare.
   • act de donaţie.
  • În cazul în care în cuprinsul actului de dobândre nu este menţionată adresa imobilului se va prezenta o adeverinţă cu adresa stradală emisă de Primăria Braşov – Serviciul Amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane
  • extras de carte funciară.
  • Certificatul de înregistrare al societăţii ;
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
 • Înstrăinare
  • Adresă informare înstrăinare imobil
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • Actul de înstrăinare a imobilului/clădire (in funcţie de modul de înstrăinare):
   • contract de vânzare-cumpărare;
   • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
   • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
   • act de adjudecare / proces verbal de licitaţie
 • Dezmembrare
  • Declaraţia de impunere privind stabilirea impozitul pe teren – formular tipizat ITL 004/2016
  • Carte de identitate reprezentant societate
  • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
  • ȋn cazul dezmembrarilor/ dezlipirilor / apartamentarilor se va depune si anexa, care se regaseste pe site sub denumirea – Model pt import teren (EXCEL)

Cerere pentru scutire impozit

PENTRU SCUTIRE IMPOZIT CLĂDIRI CU DESTINAŢIE MEDICALĂ CF. art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 Cod fiscal TREBUIE SA SE DEPUNĂ URMĂTOARELE:

 • CERERE DE SOLICITARE de scutire de la plata impozitului pe clădiri care sa cuprindă şi informaţii privind:
  • Suprafaţa construită desfăsurată totală (mp) şi valoarea totală impozabilă a clădirii
  • Suprafata construită desfăsurată şi valoarea ȋncăperilor/spaţiilor ȋn care se desfăşoară activitate economică. Valoarea va fi calculată proporţional sau stabilită printr-un raport de evaluare ȋntocmit de un evaluator autorizat.
 • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind desfăşurarea sau nedesfăşurarea de activităţi economice
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
  • AUTORIZAŢIA SANITARĂ cu ANEXA acesteia din care rezultă suprafeţele ȋncăperilor autorizate sanitar
  • CONTRACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII PENTRU CARE SE CERE SCUTIRE. Clădirea trebuie să aparțină unității sanitare private care
   depune cererea de scutire.
   • pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie nu este necesar ca proprietatea să aparţină solicitantului

Instrainare clădire

Acte necesare:

 • Adresă informare înstrăinare imobil clădire
 • Carte de identitate reprezentant societate
 • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
 • Actul de înstrăinare a imobilului/clădire (in funcţie de modul de înstrăinare):
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
  • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
  • act de adjudecare / proces verbal de licitaţie

IMPORTANT! NU SE SCOT DIN EVIDENŢELE FISCALE CLADIRILE PENTRU CARE NU S-AU ACHITAT DEBITELE PENTRU ȊNTREG ANUL FISCAL ȊN CARE S-A REALIZAT ȊNSTRĂINAREA.

Înstrăinare teren

Acte necesare:

 • Adresă informare înstrăinare imobil
 • Carte de identitate reprezentant societate
 • Împuternicire – ȋn original + CI imputernicit ( dacă este cazul )
 • Actul de înstrăinare a imobilului/clădire (in funcţie de modul de înstrăinare):
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • factura fiscală pentru construcţiile fără fundaţie şi extras CF gen chioşcuri, barăci etc;
  • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
  • act de adjudecare / proces verbal de licitaţie

IMPORTANT! NU SE SCOT DIN EVIDENŢELE FISCALE CLADIRILE PENTRU CARE NU S-AU ACHITAT DEBITELE PENTRU ȊNTREG ANUL FISCAL ȊN CARE S-A REALIZAT ȊNSTRĂINAREA.

Mijloace de transport
Compensare - Restituire
Contestație

În ceea ce privește forma și conținutul contestației, precizăm că acestea sunt detaliate în cuprinsul art. 269 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, astfel:

Art. 269 alin.(1) : “Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare ale contestatorului;
 • obiectul contestaţiei;
 • motivele de fapt şi de drept;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calităţii deîmputernicitalcontestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.”

Model împuternicire

Formulare:

Angajament de plată

Formulare:

Cerere privind comunicarea online a actelor
Cerere sistare poprire
Închiriere în regim hotelier

Taxe datorate pentru ÎNCHIRIEREA ÎN REGIM HOTELIER – taxa  promovare turistica  si taxa salvamont

 Conform art. 453 lit e) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu pct 5 alin (2) din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

     “Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidențiale

      Conform celor de mai sus aveți obligația să depuneți:

      1. Declarație pentru stabilire impozit clădiri cu destinaţie nerezidențială (Model 2016 – ITL 001 si Model 2016 – ITL 002) (aici:   PDF    WORD)se completează de către proprietarul imobilului

 1. Declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a mun. Brașov (aici:  PDF   WORD) – se completeaza pentru fiecare unitate/adresa de cazare
 • Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Braşov, se datorează de către contribuabilii persoane fizice sau juridice care prestează servicii de cazare pe raza municipiului Braşov şi Poiana Braşov. Cuantumul taxei  a fost stabilit prin hotărâri ale Consiliului Local Brașov ȋn temeiul art. 484 din  Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Termenul de depunere a declaraţiei precum si termenul de plată este 25 a lunii următoare
 • Declaraţiile se depun la sediul Direcţiei Fiscală Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro;
 • Plata se poate face direct la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov sau prin ordin de plată în contul RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Braşov, Beneficiar : Municipiul Braşov, CUI 4384206
 1. Declarație de impunere pentru taxa specială salvamont (aici:  PDF   WORD) – se completeaza pentru fiecare unitate/adresa de cazare
 • Taxa specială salvamont – salvare în munţi şi prevenirea accidentelor turistice se datorează de către contribuabilii persoane fizice sau juridice care prestează servicii de cazare pe raza municipiului Braşov şi Poiana Braşov. Cuantumul taxei a fost stabilit prin hotărâri ale Consiliului Local Brașov ȋn temeiul art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Termenul de depunere a declaraţiei precum si termenul de plată este 25 a lunii următoare ;
 • Declaraţiile se depun la sediul Direcţiei Fiscală Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro;
 • Plata se poate face direct la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov sau prin ordin de plată în contul RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Braşov, Beneficiar : Municipiul Braşov, CUI 4384206