Persoane Fizice

Formulare și acte necesare

Certificat de atestare fiscală

Formulare:

Acte necesare:

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare pentru persoane fizice (model 2016 ITL 010);
 • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al solicitantului;
 • Împuternicire, în original sau copie conforma cu originalul, dacă este cazul;
 • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al împuternicitului, dacă este cazul;

Informații referitoare la eliberarea certificatului de atestare fiscală și semnătură
electronică:

 • Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala (CAF), contribuabilul solicitant va atasa o copie
  a actului de identitate.
 • In cazul in care CAF se solicita de catre mostenitor pentru o persoana decedata se va atasa la solicitare copia actului
  de identitate a solicitantului. copia certificatului de deces si certificatul de calitate de mostenitor.
 • Valabilitatea certificatului de atestare fiscala (CAF) este de 30 de zile de la data emiterii.
  Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de doua (2) zile lucratoare de la data solicitarii.
 • CAF poate fi prezentat in original sau in copie conform cu originalul oricarui solicitant.
 • In cazul in care ati solicitat transmiterea certificatului de atestare fiscala in format PDF cu
  semnatura electronica, acesta va fi transmis, in termenul mentionat, in contul dumneavoastra de
  Brasovcity. Certificatul fiscal poate fi utilizat doar in mediu online si este valabil 30 de zile de la
  data emiterii.
 • In cazul in care ati optat pentru certificatul de atestare fiscala emis pe suport de hartie cu
  semnatura olografa, acesta se poare ridica de la Registratura Directiei Fiscale in termen de doua zile
  lucratoare de la data inregistrarii cererii, incepand cu ora 14.00.
 • In cazul in care ati optat pentru certificatul de atestare fiscala emis pe suport de hartie cu
  semnatura olografa, transmis prin posta, cu confirmare de primire, va rugam sa mentionati si adresa
  la care se va face expeditia, daca aceasta este alta decat adresa de domiciliu a solicitantului.
 • Pentru instrainare de bunuri – se aplica prevederile art. 159 alin 5 din Legea 207/2015 – a.„(5)
  Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport,
  proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să
  se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativteritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru
  bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care
  se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se
  datorează de altă persoană decât proprietarul.”
 • Solicitarea si obtinerea CAF de catre alte persoane decat contribuabilul, se poate realiza numai cu
  acordul contribuabilului in cauza. In acest caz se va comunica organului fiscal imputernicirea in
  original sau copie legalizata, conform art. 18 din Legea 207/2015. 

Clădiri și terenuri
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Formulare:

Acte necesare:

 • Declarația de impunere privind stabilirea impozitul pe clădiri (ITL 001/2016);
 • Actul de dobândire al clădirii (copie conformă cu originalul) (in funcție de
  modul de dobândire):
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • autorizație de construire și proces verbal de recepție a lucrărilor; 
  • act de donatie;
  • certificat de moștenitor;
  • act de partaj;
  • act de dare in plata;
  • hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, si altele;
 • Releveul sau schița casei cu dimensiunile exterioare pentru a se putea determina suprafața
  construită desfășurată a imobilului clădire, a anexei, a pivniței … etc. (copie
  conformă cu originalul);
 • Certificatul energetic (copie conformă cu originalul);
 • Extrasul de carte funciară (copie conformă cu originalul);
 • Copie conformă cu original după actul de identitate al proprietarului sau
  coproprietarilor;
 • Împuternicire în original sau copie conformă cu originalul;
 • Copie act de identitate împuternicit (dacă este cazul);

Atenție – Declarația trebuie să cuprindă toate informațiile solicitate

 • tipul clădirii: rezidențial sau nerezidențial (în funcție de destinația clădirii); –
  suprafața utilă;
 • numărul de etaje;
 • numărul de apartamente; –
  anul construcției;
 • suprafața pivniței , unde este cazul;
 • adresa imobilul sa fie completă: stradă, număr, bloc, scara, apartament; –
  adresa de corespondență;
 • dotarea sau nu cu utilități (încălzire, apă, energie electrică, canalizare);

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri

Formulare:

Acte necesare:

 • Declarația de impunere privind stabilirea impozitul pe teren; (ITL 003/2016 )
  Actul de dobândire al terenului (copie conformă cu originalul)(in funcție de
  modul de dobândire):
  • contract de vânzare-cumpărare ;
  • act de donație;
  • certificat de moștenitor;
  • titlu de proprietate;
  • act de partaj;
  • act de dare in plata;
  • act de alipire/dezmembrare;
  • hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;
  • ordinul prefectului privind atribuirea terenului in proprietate; si altele.
 • Copie conformă cu originalul după actul de identitate al proprietarului sau coproprietarilor;
 • În cazul în care în cuprinsul actului de dobândire nu este menţionată adresa terenului se va prezenta o adeverință cu adresa stradală a terenului, adeverință emisă de Primaria Brasov cu sediul pe Bdul Eroilor nr. 8;
 • Extras de carte funciară;
 • Împuternicire în original sau copie conformă cu originalul (dacă este cazul);
 • Copie conformă cu originalul după actul de identitate al împuternicitului (dacă este cazul);

Documentele mai sus menționate pot fi transmise și pe email pe adresa: dirfiscala@dfbv.ro

Cerere pentru scoaterea din evidență a clădirilor

Formulare:

Acte necesare:

 • Cerere de scoatere din evidență clădire;
 • Copie, conformă cu originalul, după actul prin care se înstrăinează clădirea;
 • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al celui/celor care au înstrăinat clădirea;
 • Împuternicire, în original sau copie conforma cu originalul, dacă este cazul;
 • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al împuternicitului, dacă
  este cazul.

Cerere pentru scoaterea din evidență a terenurilor

Formulare:

Acte necesare:

 • Cerere de scoatere din evidență teren;
 • Copie, conformă cu originalul, după actul prin care se înstrăinează terenul;
 • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al celui/celor care au înstrăinat terenul;
 • Împuternicire, în original sau copie conformă cu originalul, dacă este cazul;
 • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al împuternicitului, dacă este cazul.

Cerere pentru clarificarea situației fiscale
Cerere pentru eliberarea copiei a documentelor din arhiva
Mijloace de transport
Cerere clarificare situație fiscală
Cerere pentru eliberare copie documente din arhivă
Cerere pentru transfer dosar auto
Contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport
Declarație bun comun - dobândire auto
Scutiri

Formulare:

Acte necesare:

 • Cerere aplicare scutire;
 • Copie după actul de identitate al persoanei care solicită scutirea;
 • Copie, conformă cu originalul, după actul de dobândire al bunului pentru care se solicită scutirea (în cazul clădirilor, terenurilor) sau copie după cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Copie, conformă cu originalul, după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie, conformă cu originalul, după documentul care atestă tipul de scutire.

Compensare - Restituire

Formulare:

Acte necesare:

 • Cerere de restituire/de compensare (după caz) (model 2009 ITL 058) (pentru compensare), model 2009 ITL 059 (pentru restituire);
 • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al persoanei care beneficiază de restituire/compensare;
 • Împuternicire, în original sau copie conforma cu originalul, dacă este cazul;
 • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al împuternicitului, dacă este
  cazul;
 • În cazul restituirii/compensării taxei judiciare de timbru, la documentele mai sus menționate se va anexa și sentința judecătorească/încheierea de ședință prin care se dispune restituirea taxei judiciare de timbru. Sentința judecătorească/încheierea de ședință se anexează în original la cererea de restituire/compensare, așa cum este prevăzut de OG nr. 80/2013 și Ordinul 1918/2014.

Contestație

În ceea ce privește forma și conținutul contestației, precizăm că acestea sunt detaliate în cuprinsul art. 269 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, astfel:

Art. 269 alin.(1) : “Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare ale contestatorului;
 • obiectul contestaţiei;
 • motivele de fapt şi de drept;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calităţii deîmputernicitalcontestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.”

Cerere privind comunicarea online a actelor
Cerere eliberare dovada plată

Formulare:

Documente necesare: înscrise cu menținea “copie conform cu originalul” și semnătură:

 • Carte identitate
 • CUI (cod unic de înregistrare)
 • Împuternicire original
 • Alte documente

Închiriere în regim hotelier

ÎNCHIRIERE ÎN REGIM HOTELIER

 Conform art. 453 lit e) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu pct 5 alin (2) din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

     “Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidențiale

      Conform celor de mai sus aveți obligația să depuneți:

      1. Declarație pentru clădire nerezidențială (Model 2016 – ITL 001) (aici:   PDF    WORD)

      Impozitul se calculează conform prevederilor art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:

      Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:

       a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii  raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;

       b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

       c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;

 1. Declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a mun. Brașov (aici:  PDF    WORD)
 • Termenul de depunere a declaraţiei precum si termenul de plată este 25 a lunii următoare ;
 • Declaraţiile se depun la sediul Direcţiei Fiscală Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro;
 • Plata se poate face direct la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov sau prin ordin de plată în contul RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Braşov, Beneficiar : Municipiul Braşov, CUI 4384206
 1. Declarație de impunere pentru taxa specială salvamont (aici:  PDF    WORD)
 • Termenul de depunere a declaraţiei precum si termenul de plată este 25 a lunii următoare ;
 • Declaraţiile se depun la sediul Direcţiei Fiscală Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro;
 • Plata se poate face direct la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov sau prin ordin de plată în contul RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Braşov, Beneficiar : Municipiul Braşov, CUI 4384206